Regulamin Serwisu crave.com.pl

Serwis crave.com.pl jest prowadzony przez firmę H.S.Z. Company Tomasz Polit, z siedzibą w Mysiadle (05-500), ul. Borówki 21L/1, NIP: 1231436270, REGON: 383237610. 

Używane w treści niniejszego Regulaminu pojęcia mają znaczenie nadane poniżej, chyba, że z treści Regulaminu wyraźnie wynika inne znaczenie:

Bilet – potwierdzenie umowy zawartej przez Użytkownika zapewniającej prawo Użytkownika do udziału w Imprezie realizowanej przez Organizatora. W zależności od rodzaju Imprezy Bilety mogą być imienne lub na okaziciela. Ilekroć w Regulaminie mowa o Bilecie w liczbie pojedynczej, należy to odpowiednio stosować do liczby mnogiej i odwrotnie.

Serwis – platforma informatyczno-informacyjna działająca pod adresem www.crave.com.pl, funkcjonująca poprzez i przy użyciu sieci Internet, stworzona i utrzymywana przez CRAVE, pełniąca funkcje sprzedażowe.

Dowód Zakupu – Bilet, faktura albo inny dokument potwierdzający zakup Biletu, np. bankowy wydruk potwierdzenia przelewu, potwierdzenie mailowe.

Kontakt z Serwisem – kontakt w sprawie Biletów zamówionych w Serwisie możliwy jest za pośrednictwem telefonu lub e-maila w dni robocze od godziny 11:00 do godziny 20:00, w soboty od godziny 12:00 do 20:00. Telefon: +48 739 193 478, e-mail: sklep@crave.com.pl. Opłata za połączenie jest zgodna z posiadaną taryfą operatora telekomunikacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

Dzień Roboczy – każdy dzień, z wyjątkiem sobót, niedziel i innych dni ustawowo wolnych od pracy.

E-bilet – zwany także biletem elektronicznym do samodzielnego wydruku – elektronicznie generowane potwierdzenie umowy zawartej przez Użytkownika, zapewniające mu, po wydrukowaniu, prawo do udziału w Imprezie realizowanej przez Organizatora; wydrukowany E-bilet wyposażony w kod QR, ma moc Biletu i stosuje się do niego odpowiednio regulacje dotyczące Biletu. Użytkownik, w przeciągu 48 godzin od opłacenia zakupu, na adres skrzynki pocztowej podanej w formularzu zamówienia, otrzymuje e-maila zawierającego E-bilet w formie pliku PDF. W celu wydrukowania E-biletu Użytkownik musi mieć możliwość otwierania dokumentu w tym formacie (w tym posiadanie odpowiedniego oprogramowania). E-bilet musi zostać przez Użytkownika wydrukowany w całości i w sposób czytelny.

CRAVE – agencja muzyczna prowadzona przez firmę H.S.Z. Company Tomasz Polit, zarejestrowana pod adresem Mysiadło (05-500), ul. Borówki 21L/1, prowadząca sprzedaż biletów na wydarzenia muzyczne i kulturalne  oraz płyt CD za pośrednictwem Serwisu na stronie internetowej agencji www.crave.com.pl 

Impreza – każde widowisko muzyczne, kulturalne lub inne, które realizowane jest przez Organizatora, na które Bilety są dystrybuowane za pośrednictwem Serwisu.

Kwota Należności – jest to kwota, którą Użytkownik powinien ostatecznie zapłacić po skutecznym złożeniu zamówieniu Biletu lub Płyty. Na kwotę składa się cena wybranych Biletów lub Płyt. O ostatecznej wysokości Kwoty należności Użytkownik jest informowany przed potwierdzeniem zamówienia.

Obiekt – miejsce, w którym będzie się odbywać dana Impreza.

Organizator – Organizatorem wszystkim Imprez, na które sprzedawane są biletu a pośrednictwem Serwisu jest CRAVE.

Regulamin – niniejszy Regulamin dystrybucji biletów oraz sprzedaży Płyt przez CRAVE.

Regulamin Organizatora – regulamin konkretnej Imprezy ustanowiony przez jej Organizatora.

Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca z Serwisu crave.com.pl, w szczególności dokonująca zakupów. 

Zasady korzystania z Obiektu – dokument sporządzony przez właściciela lub zarządcę Obiektu określający zasady obowiązujące Użytkowników uczestniczących w Imprezie, która ma się odbyć na terenie danego Obiektu, dostępny na stronie internetowej Organizatora lub Obiektu; dokument ten może występować pod inną nazwą na stronie Organizatora lub Obiektu.

§1. Postanowienia Ogólne

 1. 1. Niniejszy regulamin określa:
     • •Zasady rejestracji w Serwisie crave.com.pl
     • •Zasady korzystania z Serwisu crave.com.pl 
     • •Warunki składania zamówień na produkty oferowane przez CRAVE i dostępne w Serwisie crave.com.pl, dostarczania zamówionych produktów Użytkownikowi, uiszczania przez Użytkownika Kwoty Należności za te produkty;
     • •uprawnienia Klienta do rezygnacji z zamówienia i odstąpienia od umowy;
     • •zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
 1. 2. Do przeglądania stron internetowych Serwisu crave.com.pl w tym niezbędne jest urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera lub Safari w aktualnej wersji. Do korzystania z niektórych funkcjonalności Serwisu, w tym rejestracji w Serwisie crave.com.pl, a także składania zamówień na produkty, niezbędne jest ponadto aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
 2. 3. W ramach korzystania z Serwisu crave.com.pl zabronione jest dostarczanie przez Użytkowników treści bezprawnych, naruszających prawo lub dobre obyczaje. Użytkownik zobowiązany jest ponadto do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby negatywnie wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Serwisu crave.com.pl, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Serwisu lub jego elementy techniczne. Zabronione jest ponadto wykorzystywanie Serwisu do celów sprzecznych z jego przeznaczeniem, w tym rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach Serwisu jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej lub promocyjnej.
 3. 4. Przeglądanie asortymentu Serwisu nie wymaga rejestracji. Składanie zamówień przez Użytkownika na produkty znajdujące się w asortymencie Serwisu możliwe jest po zarejestrowaniu się zgodnie z postanowieniami § 2 niniejszego regulaminu lub po podaniu niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację zamówienia bez dokonywania rejestracji.
 4. 5. Rozliczenia transakcji kartą płatniczą i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem usług serwisu Przelewy24. Usługi te świadczy firma PayPro SA (PayPro), z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Kanclerskiej 15 (60-327), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numerem NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 4.500.000,00 zł, w całości opłaconym oraz do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem UKNF IP24/2014, zgodnie z regulaminami usług dostępnymi pod adresem: https://www.przelewy24.pl/regulamin 

§2. Rejestracja

 1. 1. Rejestracja w Serwisie crave.com.pl umożliwia Użytkownikowi:
     • • wprowadzanie, edytowanie lub usuwanie danych, w tym adresów dostawy; składanie zamówień z wykorzystaniem wprowadzonych przez Użytkownika danych;
     • •przeglądanie historii zamówień;
     • •korzystanie z innych funkcjonalności udostępnionych zarejestrowanym Użytkownikom.
 1. 2. W celu rejestracji w Serwisie crave.com.pl (założenia konta Użytkownika) należy wypełnić online formularz rejestracyjny, podając imię i nazwisko lub nick (pseudonim), adres e-mail oraz hasło, a także zapoznać się z postanowieniami niniejszego regulaminu.
 2. 3. Po wypełnieniu i przesłaniu formularza rejestracyjnego przez Użytkownika, CRAVE, na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej, przesyła potwierdzenie dokonania rejestracji. Z tą chwilą proces rejestracji zostaje zakończony.
 3. 4. Rejestracja w Serwisie, jak również korzystanie z funkcjonalności Serwisu, są nieodpłatne. Dokonanie rejestracji oznacza zawarcie przez Użytkownika z CRAVE umowy o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu konta Użytkownika, na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
 4. 5. Po zarejestrowaniu się w Serwisie każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym albo zmienionych następnie za pomocą ustawień konta Użytkownika.
 5. 6. Konto utworzone w wyniku rejestracji prowadzone jest dla Użytkownika przez czas nieoznaczony. Użytkownik może zrezygnować z prowadzenia konta w Serwisie i zażądać jego usunięcia w każdym czasie. Z tytułu rezygnacji i usunięcia konta nie są pobierane jakiekolwiek opłaty.
 6. 7. W celu usunięcia konta Użytkownika z Serwisu należy skontaktować się  z CRAVE telefonicznie pod numerem telefonu 739 193 478 bądź e-mailowo pod adresem info@crave.com.pl. Dyspozycja usunięcia konta jest przyjmowania do realizacji po potwierdzeniu, czy osoba występująca z żądaniem jest posiadaczem tego konta. Usunięcie konta następuje niezwłocznie i oznacza rozwiązanie przez Użytkownika umowy z CRAVE o świadczenie usług drogą elektroniczną, której przedmiotem jest prowadzenie konta Użytkownika. 
 7. 8. CRAVE jest uprawniony do zablokowania konta Użytkownika w przypadkach przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. CRAVE jest także uprawniony do zablokowania konta Użytkownika z ważnych powodów, którymi są:
    • • naruszenie przez Użytkownika przy korzystaniu z Serwisu powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich (w tym w szczególności praw na dobrach niematerialnych), dóbr osobistych osób trzecich lub zasad współżycia społecznego;
    • • inne powtarzające się (co najmniej dwukrotne) naruszenie przez Użytkownika postanowień niniejszego regulaminu;
    • • powtarzające się (co najmniej dwukrotne) zamówienie przez Użytkownika produktów płatnych podczas odbioru przedmiotu zamówienia z podaniem nieprawdziwych danych adresowych, uniemożliwiających odszukanie adresata;
    • • uporczywe i powtarzające się składanie i rezygnowanie przez Użytkownika z zamówień na zasadach określonych w § 13 ust. 1 niniejszego regulaminu, jeżeli rezygnacja nie jest uzasadniona niemożnością jego realizacji przez CRAVE zgodnie z treścią zamówienia.
 1. 9. O zamiarze zablokowania konta Użytkownika Użytkownik zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowany w Serwisie. Zablokowanie konta zgodnie z postanowieniem ustępu poprzedzającego, oznacza rozwiązanie umowy z Użytkownikiem o świadczenie usług drogą elektroniczną w trybie natychmiastowym.
 2. 10. W przypadku zablokowania konta Użytkownika zgodnie z ust. 8-9 powyżej, niezrealizowane zamówienia złożone przez tego Użytkownika zostają anulowane przez CRAVE. Anulowanie następuje w ciągu 1 dnia od zablokowania konta. W takim wypadku, jeżeli zapłata za zamówienie została już dokonana, CRAVE zwróci Użytkownikowi całość zapłaconej kwoty. Zwrot nastąpi niezwłocznie, zgodnie z postanowieniami § 14 niniejszego regulaminu.
 3. 11. Od decyzji CRAVE o zablokowaniu Konta przysługuje Użytkownikowi wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy. Wniosek wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i musi być wysłany na adres siedziby CRAVE. Decyzja wydana po ponownym rozpoznaniu sprawy jest ostateczna.

§3. Informacje o produktach

 1. 1.Informacje o produktach dostępnych w asortymencie Serwisu stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 2. 2.Ceny produktów wskazanych na stronach Serwisu:
    • •zawierają podatek VAT i podawane są w złotych;
    • •nie zawierają kosztów dostawy; koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu do Użytkownika, od wartości oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Użytkownika; Całkowita Kwota Należności (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy) wskazana jest w Koszyku przed złożeniem zamówienia przez Użytkownika. 
 1. 3.CRAVE zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny.
 2. 4.CRAVE może przeprowadzać akcje promocyjne oraz wyprzedaże na odrębnie określonych zasadach.

§4. Warunki składania, realizacji i dostarczania zamówień z kategorii „Płyty”

 1. Użytkownik może składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Serwisu przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę, z zastrzeżeniem zakazów lub ograniczeń handlu wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 2. W celu złożenia zamówienia należy: 
    • zalogować się do Serwisu lub skorzystać z możliwość złożenia zamówienia bez rejestracji;
    • wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);
    • wybrać sposób dostawy (nie dotyczy produktów z kategorii „Bilety”)
    • w przypadku zamówienia z dostawą (wysyłka) – wpisać dane odbiorcy zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa produktu, a także podać numer telefonu do kontaktu w sprawie odbioru;
    • wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane do odbioru zamówienia (jeżeli Użytkownikowi ma zostać wystawiona faktura VAT);
    • wybrać formę płatności;
    • kliknąć przycisk „Zamawiam i płacę” 
 1. Faktury wysyłane będą na adres e-mail wskazany w koncie Użytkownika lub wskazany w procesie składania zamówienia dla zakupów bez rejestracji. 
 2. CRAVE nie prowadzi w Serwisie sprzedaży hurtowej. CRAVE uprawniony jest do wprowadzenia maksymalnej liczby sztuk określonego produktu lub kategorii produktów, objętej jednym zamówieniem. Informacje o ograniczeniach dotyczących maksymalnej liczby sztuk określonego produktu lub kategorii produktów, objętej jednym zamówieniem, dostępne są w Serwisie, w tym wraz z informacją o promocjach, o których mowa w § 15 niniejszego regulaminu. Ograniczenia dotyczące maksymalnej liczby sztuk określonego produktu lub kategorii produktów, objętej jednym zamówieniem, mogą również wynikać z niniejszego regulaminu. W razie potrzeby złożenia przez Użytkownika zamówienia obejmującego większą liczbę sztuk produktu objętego zamówieniem, Użytkownik powinien skontaktować się z CRAVE  pod adresem mailowym sklep@crave.com.pl w celu ustalenia warunków realizacji zamówienia hurtowego. Po uzgodnieniu przez Użytkownika i CRAVE warunków realizacji zamówienia hurtowego  Użytkownik otrzyma potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji, o którym mowa w ust. 6 poniżej. 
 3. W przypadku, gdy w ramach jednego zamówienia Użytkownik zamawia produkty z różnych kategorii produktowych, zamówienie może zostać podzielone na co najmniej 2 (dwie) części, z których każda będzie wymagała od Użytkownika oddzielnego potwierdzenia i wskazania sposobu realizacji zamówienia.
 4. Złożenie zamówienia przez Użytkownika oznacza złożenie CRAVE oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego produktu. Oferta jest wiążąca dla Użytkownika, jeżeli CRAVE niezwłocznie potwierdzi jej otrzymanie.
 5. Po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Użytkownika wskazany w Koncie Użytkownika lub wskazany w procesie składania zamówienia dla zakupów bez rejestracji zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez CRAVE zamówienia złożonego przez Użytkownika. Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Użytkownika wysłana zostanie wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem CRAVE o przyjęciu oferty, o której mowa w ust. 6 powyżej. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia dochodzi pomiędzy Użytkownikiem a CRAVE do zawarcia umowy dotyczącej tego zamówienia. CRAVE ma 7 dni na potwierdzenie przyjęcia zamówienia Użytkownika (licząc od dnia potwierdzenia przez CRAVE otrzymania zamówienia). W przypadku, w którym CRAVE nie potwierdzi w powyższym terminie przyjęcia zamówienia do realizacji, umowa pomiędzy Użytkownikiem a CRAVE nie zostaje zawarta, a wszelkie uiszczone płatności za nieprzyjęte zamówienie zostaną niezwłocznie zwrócone Użytkownikowi, zgodnie z postanowieniami § 14 niniejszego regulaminu.
 6. Umowa zawarta pomiędzy Użytkownikiem a CRAVE dotycząca zakupu danego produktu ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w Serwisie jest adres dostawy wskazany przez Użytkownika.
 7. W przypadku wyboru przez Użytkownika płatności za zamówienie za pomocą przelewu bankowego, Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty pełnej ceny za zamówiony produkt, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 3 dni od dnia otrzymania przez Użytkownika potwierdzenia przyjęcia przez CRAVE zamówienia do realizacji. W związku z brakiem płatności za zamówienie do Użytkownika wysyłana jest na adres e-mail komunikacja dotycząca braku płatności i ilości dni pozostałych do opłacenia zamówienia. Zamówienie nieopłacone w terminie 3 dni od dnia otrzymania przez Użytkownika potwierdzenia przyjęcia przez CRAVE zamówienia do realizacji zostanie automatycznie anulowane a CRAVE będzie zwolniony z obowiązku jego realizacji.
 8. 10.Użytkownik jest zobowiązany do podania prawidłowego (aktualnego) i dokładnego adresu, pod który ma być dostarczony przedmiot zamówienia (w przypadku zamówienia z wysyłką). W przypadku podania przez Użytkownika błędnego lub niedokładnego adresu, CRAVE nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia, jeżeli z powyższego powodu pomimo dochowania przez CRAVE i firmę doręczającą przedmiot zamówienia należytej staranności dostarczenie przedmiotu zamówienia lub dostarczenie go w terminie okaże się niemożliwe.
 9. 11.CRAVE zamieszcza na stronie internetowej Serwisu przedstawiającej dany produkt informację o liczbie dni roboczych (tj. dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), w ciągu których nastąpi nadanie przesyłki z przedmiotem zamówienia. Powyższa informacja to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania przedmiotu zamówienia do Użytkownika za pośrednictwem Poczty Polskiej. Czas realizacji zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich zamówionych produktów. Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od dostępności danego produktu. 
 10. 12.Zarówno na terytorium Polski, jak i na terenie Inni Europejskiej, przedmiot zamówienia dostarczany jest za pośrednictwem Poczty Polskiej pod wskazany przez Użytkownika adres. 

§4. Warunki składania, realizacji i dostarczania zamówień z kategorii „Bilety”

 1. Użytkownik może składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Serwisu przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę, z zastrzeżeniem zakazów lub ograniczeń handlu wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 2. W celu złożenia zamówienia należy: 
    • zalogować się do Serwisu lub skorzystać z możliwość złożenia zamówienia bez rejestracji;
    • wybrać Bilet będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);
    • wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane wprowadzone podczas składania zamówienia (jeżeli Użytkownikowi ma zostać wystawiona faktura VAT);
    • wybrać formę płatności;
    • kliknąć przycisk „Zamawiam i płacę”
 1. Faktury wysyłane będą na adres e-mail wskazany w koncie Użytkownika lub wskazany w procesie składania zamówienia dla zakupów bez rejestracji. 
 2. CRAVE sprzedaje Bilety na organizowane przez siebie Imprezy. Informacje dotyczące Imprez, na które Użytkownik może kupić Bilet korzystając z Serwisu, znajdują się na stronie www.crave.com.pl.
 3. Jeżeli Organizator opracował Regulamin Organizatora, to jego postanowienia także obowiązują Użytkowników. W takim przypadku CRAVE udostępni Użytkownikowi Regulamin Organizatora poprzez umieszczenie go na stronie danej Imprezy na portalu Facebook i/lub w Serwisie. W przypadku składania zamówienia Biletów na Imprezy, w których warunki uczestnictwa są objęte także Regulaminem Organizatora, Użytkownik akceptuje wskazane regulaminy przy potwierdzaniu zamówienia. 
 4. Właściciel lub zarządca Obiektu, na którym ma odbywać się Impreza może określić Zasady korzystania z Obiektu. W takich przypadkach obowiązują one Uczestników przebywających na terenie Obiektu. Zasady korzystania z Obiektu będą udostępniane na stronie internetowej Organizatora lub Obiektu lub na stronie  danego wydarzenia na Facebooku. W przypadku składania zamówienia Biletów na Imprezy, w których warunki uczestnictwa są objęte także Zasadami korzystania z Obiektu, Użytkownik akceptuje wskazane regulaminy przy potwierdzaniu zamówienia. 
 5. Bilety dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich dostępne są po uprzednim skontaktowaniu się telefonicznie pod numerem +48 739 193 478 lub za pośrednictwem adresu e-mail: bilety@crave.com.pl.
 6. Złożenie zamówienia przez Użytkownika oznacza złożenie CRAVE oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego produktu. Oferta jest wiążąca dla Użytkownika, jeżeli CRAVE niezwłocznie potwierdzi jej otrzymanie.
 7. W przypadku wyboru przez Użytkownika płatności za zamówienie za pomocą przelewu bankowego, Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty pełnej ceny za zamówiony produkt, nie później niż w terminie 3 dni od dnia otrzymania przez Użytkownika potwierdzenia przyjęcia przez CRAVE zamówienia do realizacji. W związku z brakiem płatności za zamówienie do Użytkownika wysyłana jest na adres e-mail komunikacja dotycząca braku płatności i ilości dni pozostałych do opłacenia zamówienia. Zamówienie nieopłacone w terminie 3 dni od dnia otrzymania przez Użytkownika potwierdzenia przyjęcia przez CRAVE zamówienia do realizacji zostanie automatycznie anulowane a CRAVE będzie zwolniony z obowiązku jego realizacji.
 8. 10.W zależności od postanowień Organizatora, Użytkownik może dokonać zakupu określonej na stronie Imprezy ilości Biletów. Powyższe ograniczenie może dotyczyć zakupu w ramach konta Użytkownika lub w ramach danego zamówienia, zgodnie z informacją dostępną dla Użytkownika w trakcie procesu dokonywania zamówienia w Serwisie. 
 9. 11. Użytkownik zobowiązany jest do sprawdzenia danych umieszczonych na Bilecie z danymi zawartymi w złożonym przez Użytkownika zamówieniu.
 10. 12. Możliwość złożenia zamówienia dotyczy Imprez aktywnych w Serwisie.
 11. 13. Bilet umożliwia jednorazowe wejście na Imprezę wskazanej na Bilecie liczbie osób (o ile jest Biletem na okaziciela) lub osobom imiennie wskazanym na Bilecie (w przypadku Biletu imiennego). W przypadku braku informacji na Bilecie dotyczącej liczby osób, jakie mogą jednorazowo wejść na Imprezę, Bilet uprawnia do wejścia na Imprezę jedną osobę.
 12. 14. Bilet może być dostarczony jedynie drogą elektroniczną na adres e-mail podany przy składaniu zamówienia, w formie E-biletu w formacie PDF, do samodzielnego wydruku. 
 13. 15. CRAVE zastrzega, że dostarczenie zamówienia drogą elektroniczną może być niedostępne w przypadku wybranych Imprez. Ograniczenie to może wynikać z czasu, jaki pozostał do Imprezy i/lub z ustaleń z Organizatorem. W przypadku, gdy dana opcja będzie niedostępna dla danej Imprezy, wówczas odpowiednia informacja będzie wyświetlana na stronie www.crave.com.pl w procesie składania zamówienia. 
 14. 16. Bilet będzie dostarczany w przeciągu 48 godzin od daty zaksięgowania płatności. W przypadku nie otrzymania Biletu przez Użytkownika w wyznaczonym terminie, Użytkownik powinien niezwłocznie skontaktować się z CRAVE mailowo pod adresem bilety@crave.com.pl lub telefonicznie pod numerem +48 739 193 478. 

§5. Rękojmia i reklamacje z tytuł rękojmi

 1. 1. CRAVE jest zobowiązany do dostarczenia Użytkownikowi produktu bez wad fizycznych i prawnych. 
 2. 2. CRAVE w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Użytkownika z tytułu rękojmi i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
 3. 3. Reklamacja z tytułu rękojmi powinna zawierać dane osoby lub podmiotu składającego reklamację (imię i nazwisko lub pełna nazwa, dane kontaktowe) jak również wskazanie przyczyny reklamacji oraz treść żądania. W celu rozpatrzenia reklamacji z tytułu rękojmi przez CRAVE, Użytkownik powinien dostarczyć reklamowany produkt lub produkty do CRAVE wraz z opisem reklamacji na adres korespondencyjny firmy: Ul. Borówki 21L/1, 05-500 Mysiadło (rekomendujemy wysyłkę za pośrednictwem Poczty Polskiej listem poleconym lub paczką ekonomiczną).

§6. Rezygnacja z zamówienia oraz odstąpienie od umowy dla produktów z kategorii „Płyty”

 1. 1. Użytkownik może odstąpić od umowy sprzedaży produktu zakupionego w Serwisie (dotyczy tylko i wyłącznie produktów z Kategorii „Płyty”) w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 6 poniżej. Bieg terminu do odstąpieniu od umowy rozpoczyna się z dniem zawarcia umowy.
 2. 2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Użytkownikowi w odniesieniu do umowy (stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta):
    • o świadczenie usług, jeżeli CRAVE wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Użytkownika, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez CRAVE utraci prawo odstąpienia od umowy;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Użytkownika  przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez CRAVE o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 1. 3. Użytkownik, który chce skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, powinien poinformować CRAVE o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).
 2. 4. CRAVE zwróci Użytkownikowi uiszczoną przez Konsumenta należność (w tym koszty dostarczenia produktu Użytkownikowi, z wyjątkiem dodatkowych kosztów, o których mowa w 5 poniżej). 
 3. 5. Bezpośredni koszt zwrotu produktu w wyniku odstąpienia ponosi Użytkownik. Ponadto jeżeli Użytkownik wybrał sposób dostarczenia produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez CRAVE, CRAVE nie jest zobowiązany do zwrotu Użytkownikowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. 
 4. 6. Użytkownik, który odstąpił od umowy, ma obowiązek zwrócić produkt CRAVE, niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem. 
 5. 7. W zakresie wykonywania przez Użytkowników uprawnienia do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, o którym mowa w niniejszym paragrafie, CRAVE informuje, że koszty zwrotu produktu ponosi Użytkownik. 
 6. 8. W przypadku odstąpienia od umowy CRAVE dokona zwrotu należności niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni w taki sposób, w jaki zostało zrealizowane zamówienie. 

§7.  Odwołanie, zmiana czasu, miejsca i programu Imprezy, zwrot należności za produkty z kategorii „Bilety”

 1. 1. Bilet zakupiony w sposób określony w Regulaminie, nie uprawnia do zwrotu pieniędzy ani do zamiany na inny, za wyjątkiem przypadku odwołania Imprezy, zmiany daty lub miejsca odbycia Imprezy. W przypadku odwołania Imprezy, zmiany daty lub miejsca odbycia Imprezy, Użytkownik będzie miał możliwość wymiany Biletu na inny lub zwrotu pieniędzy, zgodnie z postanowieniami §10.
 2. 2. W przypadku odwołania, zmiany programu, czasu lub miejsca Imprezy, CRAVE niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Użytkowników. Użytkownicy będą poinformowani o tym poprzez umieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej www.crave.com.pl. Dodatkowo Użytkownicy mogą otrzymać tę informację e-mailem.
 3. 3. W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w §10 ust 2 powyżej, w celu uzyskania zwrotu pieniędzy, Użytkownik zobowiązany jest do przesłania na adres: sklep@crave.com.pl aktualnych danych do przelewu bankowego, Dowodu Zakupu i odesłania E-biletu.
 4. 4. Zwroty Biletów na odwołaną Imprezę przyjmowane są przez CRAVE w terminie podanym przez CRAVE, nie krótszym niż 30 dni od daty ogłoszenia, wyłącznie drogą elektorniczną. CRAVE zastrzega jednakże, iż w takim przypadku dla potrzeb obliczenia terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, liczy się dzień dostarczenia E-biletu przez Użytkownika.
 5. 5. Zwrot pieniędzy za zakup Biletu odbędzie się przelewem przy czym nie później niż w ciągu 14 dni od daty otrzymania wszystkich danych, o których mowa w pkt 3 i 4 powyżej, w zależności od sposobu dokonania zapłaty, przy czym Użytkownik może wskazać rachunek bankowy, na który chciałby otrzymać zwrot.

§8. Dane Osobowe

 1. Dane osobowe podawane przez Użytkowników w Serwisie (w tym w procesie rejestracji konta, w procesie składania zamówienia bez rejestracji w Serwisie, w procesie korzystania z Serwisu w tym dokonywania zakupów w Serwisie), przetwarzane są przez H.S.Z. Company Tomasz Polit z siedzibą w Mysiadle (05-500), ul. Borówki 21L/1. (administrator danych).
 2. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednakże niezbędne do dokonywania zakupów oraz korzystania z tych usług świadczonych drogą elektroniczną przez CRAVE, które wymagają podania danych osobowych. CRAVE przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Użytkownikiem i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Użytkownika w Serwisie, a w przypadku wyrażenia przez Użytkownika zgody, o której mowa w § 9 niniejszego regulaminu, również w celu świadczenia usługi newslettera.
 3. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na konto Użytkownika (zakładka „Twoje konto”) lub poprzez zgłoszenie mailowe pod adresem info@crave.com.pl 
 4. Użytkownik podając dane oświadcza, że podane przez niego dane osobowe są jego danymi.
 5. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Użytkownika znajdują się na stronie internetowej Serwisu poświęconej polityce prywatności, która jest integralną częścią Regulaminu.

§9. Newsletter

 1. Użytkownik może wyrazić zgodę na zamówienie usługi newslettera (subskrypcja). Usługa newslettera polega na okresowym przesyłaniu na podany adres e-mail biuletynu informacyjnego CRAVE oraz wiadomości zawierających treści marketingowe (informacje handlowe) CRAVE i jej partnerów biznesowych. Subskrypcja newslettera dokonywana jest poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym.
 2. Subskrypcja newslettera jest dobrowolna i nieodpłatna. Usługa newslettera świadczona jest przez czas nieoznaczony i Użytkownik może z niej zrezygnować w każdym czasie.
 3. Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z subskrypcji newslettera samodzielnie, klikając w odpowiedni link na stronie newslettera, lub poprzez kontakt mailowy z CRAVE. 

§10. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2. W odniesieniu do wszelkich kwestii związanych z danym zamówieniem zastosowanie ma Regulamin obowiązujący w dniu składania zamówienia.
 3. W razie sporów z Użytkownikiem, sądem właściwym do ich rozpoznawania jest sąd powszechny właściwy na podstawie obowiązujących przepisów.